ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zakład Optyczny W&A Zabel
Pl. Zwycięstwa 11, 64-920 Piła

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)Imię i nazwisko KlientaAdres Klienta
(data i podpis Klienta)